[صفحه اصلی ]     [ English ]  
Faculty of Humanities
Section Home Section Information Section Contact   دانشکده ادبیات و علوم انسانی     Faculty of Humanities   Section english Home
بخش‌هاي اصلي
ریاست دانشکده::
معاونین دانشکده::
معرفی افراد::
گروه های آموزشی::
مرکز کامپيوتر::
کتابخانه::
فرم های ضروری::
اخبار و رويداد های دانشکده::
::
گروه هنر

AWT IMAGE

جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
زيربخش‌هاي پايگاه
:: اخبار و رويداد های دانشکده : برنامه مصاحبه توانايی علمی جذب هيات علمی (فراخوان شهريور 91) ::
 | تاریخ ارسال: 29/9/1391 | 

   برنامه مصاحبه توانايی علمی جذب هيات علمی (فراخوان شهريور 91)

 

  قابل توجه تمامی شرکت کنندگان

  کليه مدارک علمی و عمومی بايد اصل و يا ممهور به مهر کپی برابر اصل باشد.

  به مدارک ناقص در هنگام مصاحبه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  مدارک به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

 

  · مدارک علمی

  1- تصويرصفحه اول مقالات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی، علمی ترويجی و ساير مجلات معتبر

  2- تصوير صفحه اول مقالات در کنگره‌های داخلی و خارجی

  3- تصوير صفحه اول تأليف و ترجمه کتاب

  4 - مدارک مستند مبنی بر افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره‌های ملی، رتبه‌های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری 

  5- مدارک مستند مبنی بر سخنرانی در کنگره‌های بين‌المللی خارجی و داخلی

  6- مدارک مستند مبنی بر مجری و يا همکاری در پروژه‌های پژوهشی

  7- مدارک مستند مبنی بر توانايی استفاده از منابع الکترونيک و بانک‌های اطلاعاتی

  8- مدارک عضويت در هيأت تحريريه مجله معتبر علمی

  9- سوابق تدريس، توانايی تدريس، تهيه طرح درس 

  10- معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نمره پايان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری

  11- مدارک مستند مبنی بر عضويت در بنياد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

  12- مدار ک مستند مبنی بر اخذ جايزه از جشنواره يا المپياد معتبر علمی

  13- مدارک مستند مبنی بر تسلط به زبان رايج در مجا‌مع علمی(عربی- انگليسی- فرانسوی- آلمانی و...)

  14- مدارک مستند در خصوص شرکت درکارگاه‌های تخصصی معتبر

 

  · مدارک عمومی

  1- تکميل شده فرم شماره يک. ( در سه نسخه )

  2- تصوير مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. (در دو نسخه)

  3- برای دانشجويان دوره دکتری تاييديه مبنی بر دانشجوی دکتری الزامی می باشد.

  4- تصوير تمامی صفحات شناسنامه. ( در دو نسخه )

  5- تصوير کارت ملی. ( در دو نسخه )

  6- تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه برای متقاضيان استخدام. ( در دو نسخه )

  7- عکس 4×3 جديد . ( 6 قطعه رنگی )

  8- شناسنامه علمی

  9 - صفحه اول مقالات و کتاب ها ( فقط صفحه اول مقالات و کتاب ها ).

  10- شرح حال مختصری از دوران زندگی خود با تکيه بر جنبه­های عقيدتی.

  11- مدارک دال بر ايثارگری (جانبازان، رزمندگان، بسيجيان و آزادگان).

  12 - مدارک دال بر فعاليت های فرهنگی و اجتماعی.

  13- اصل رسيد فيش بانکی در خصوص شرکت در فراخوان.

  روز و تاريخ مصاحبه

  ساعت‌حضور در دانشکده علوم‌انسانی

  7:45 صبح

  9:45 صبح

  13:45

  دوشنبه

  4/10/91

  باستانشاسی

  اکبر

  عابدی

  ايمان

  مصطفی پور

  بايرام

  آقالاری

  رضا

  ناصری

  ساسان

  سيدين

  علی

  نوراللهی

  محمداقبال

  چهری

  مرتضی

  اديب زاده

  ميثم

  جلالی

  

  نقاشی

  ابوالفضل

  نظری

  بهداد

  پنجه زاده

  بهمن

  راضی عليايی

  علی

  احمدی پيروزی

  عليرضا

  شکرنژاد

  فريدون

  حسن خانی قوام

  کريم

  زارعی

  وحيد

  رحيم بخش

  عبداله

  محمودی

  بهزاد

  محبی

  

  ارتباط تصويری

  جواد

  پيرمرزآباد

  حجت

  مجرد

  حجت اله

  عينی

  حسين

  غفاری جوشقان

  سجاد

  اصل اسعدی

  عباس

  نوری

  مهدی

  حق شناس

  تاريخ

  علی

  علی بابايی درمنی

  فرهاد

  پوريا نژاد

  يعقوب

  خزايی

  

  سه‌شنبه

  5/10/91

  علوم اجتماعی

  شهروز

  فروتن کيا

  علی

  يعقوبی چوبری

  علی رضا

  کريمی

  غلامرضا

  قائدامينی هارونی

  لادن

  رهبری

  ليلا

  علوی

  ماجده

  قلی پور

  محمد

  حقمرادی

  

  علوم اجتماعی

  ابراهيم

  فتاح پور

  بهزاد

  حکيمی نيا

  جمشيد

  ترابی اقدم

  رقيه

  پناهی

  رقيه

  تميزمياندواب

  زين العابدين

  افشار

  سجاد

  اوجاقلو

  سياوش

  اميری

  سيده زهرا

  مير محمد رضايی

  سيامک

  حيدری

 

  علوم اقتصادی

  جليل

  بادپيما

  سالار

  جليل پور

  سحر

  بشيری

  سعيد

  ابراهيمی

  سولماز

  نوجوان بشرويه

  سيد صادق

  حسينی

  عادل

  قربانی بايرام بدن

  علی

  دلائی ميلان

  علی

  رضازاده

  عليرضا

  جليلی مرند

  فرزاد

  رحيم زاده

  فروزان

  علی مردانی

  موسی

  خوشکلام خسروشاهی

  مهدی

  باسخا

  مهدی

  سيدکاظمی اردبيلی

 

  چهارشنبه

  6/10/91

  علوم اجتماعی

  محمد

  شيری

  محمدرضا

  حسنی

  مريم

  سيدزاده طلاتپه

  مقداد

  رضايی

  منوچهر

  علی نژاد

  ميکاييل

  حسين زاده

  ناصر

  حقی قره درويشلو

  نيلوفر

  اصولی اودلو

  وحيد

  نوروز زاده

  ولی اله

  رستمعلی زاده

  

  مديريت

  حسين

  رحيمی کلور

  علی

  قلی پورسليمانی

 

  نگارگری

  صابر

  صفايی

  عسگر

  مرادی

  کاظم

  دانش قراملکی

  مصطفی

  نظری

  گرافيک

  حجت

  مجرد

  حسين

  شجاعی قاديکلايی

  صابر

  صفايی

  سيد عليرضا

  مسبوق

  حسام

  حسن زاده

  احسان

  مرادی سنجانی

 

 

  

  حسابداری

  توحيد

  کاظمی

  

  شنبه

  9/10/91

  فلسفه

  اسماعيل

  بهمنی اصل

  حسين

  شقاقی

  صديقه

  موسی زاده نعلبند

  عزيز

  جشان نژاد

  ماريا

  حيدريان شهربابکی

  مجتبی

  جليلی مقدم

  مريم

  سلطانی کوهانستانی

  

  جغرافيا برنامه ريزی

  اسماعيل

  دويران

  ايرج

  تيموری

  رضا

  قادری

  سميه

  صفی

  سيده خديجه

  رضاطبع ازگمی

  عباداله

  اسدپور

  عليرضا

  سلطانی

  عليرضا

  محمدی

  عيسی

  پيری

  محمدتقی

  معصومی

  يوسف

  درويشی

  يونس

  کاويانی*

  ارسطو

  ياری حصار

  

  جغرافيا

  بتول

  زينالی

  روح اله

  اوجی

  سيد محمد

  حسينی

  طاهر

  صفرراد

  عباس

  مولوی

  عليرضا

  موقری

  غلام حسن

  محمدی

  فرناز

  پوراصغر تلمبه چی

  کريم

  امينی نيا

  محمدرضا

  منصوری دانشور

  مسعود

  جلالی

  يدالله

  يوسفی

  يونس

  کاويانی*

  

  يک‌شنبه

  10/10/91

  اديان و عرفان

  احمد

  عباسی

  بهمن

  زاهدی

  عظيم

  رضوی صوفيانی

  کرم

  حسين زاده

  نوروز

  پيغامی

  

  حقوق

  صديقه

  جوان

  عادل

  ابراهيم پور اسنجان

  عليرضا

  روستايی

  کيوان

  اقبالی

  مهدی

  رضايی امين

  ميثم

  توحيدی

  علوم سياسی

  جهانگير

  باقری

  لطف اله

  خدايی راد

  

  حقوق

  احمدرضا

  سليمان زاده

  ايوب

  بالائی

  جابر

  بابايی کنگ لو

  حسين

  خانلری بهنميری

  حسين

  داودی بيرق

  داود

  کاظمی

  رضا

  نجفلو

  زينب

  اصغری مرزيدره

  سيدرسول

  قريشی

  شکوفه

  پورحسن

  

 

  
تسهيلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 6389 بار   |   دفعات چاپ: 665 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 137 بار   |   0 نظر
Faculty of Humanities
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.147 seconds with 814 queries by AWT YEKTAWEB 2711