اعضا - ماهرخ دهقانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ماهرخ دهقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر ماهرخ دهقانی

استادیار مدیریت و بیومکانیک ورزشی
m.dehghaniuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::